Asfaltsarmering Stigs Center i Göteborg

Rampen från motorvägen, upp till Stigs Center.

 

 Situation

Vi ser en stadig ökning av trafik i samhället från år till år. Detta medför, framförallt i våra storstadsregioner, tätare trafik med köer och krypkörning som följd. Långsam trafik och tung trafik är två anledningar som tillsammans, eller var för sig, deformerar våra vägar och orsakar kostsamma skador. Räknar man dessutom in påverkan från vädrets makter, som t.ex. den kalla vintern, den varma sommaren eller den regniga hösten, så är det inte förvånande att vägunderhållet är en av de största utgiftsposterna inom den offentliga sektorn.

Stigs Center i Göteborg är en plats med hög trafikintensitet och en stor andel av denna är tung trafik. Industriområdet här ligger i direkt anslutning till Göta älv och markförhållandena är dåliga för vägar och andra konstruktioner då detta är gammal sjöbotten.

 

Dåliga grundförhållanden, i kombination med mycket- men framförallt tung trafik, har orsakat dessa skador.

 

Sprickor är en av de vanligaste orsakerna till följdskador på vägbanor/rullbanor och sprickor uppstår till slut i någon form i alla vägbeläggningar. Det kan vara utmattningssprickor, termiska sprickor eller uttorkningssprickor när bitumenet åldras. Då en spricka öppnar upp sig i vägens slityta så börjar vattnet att rinna ner. När vattnet rinner ner så ökar nedbrytningsprocessen snabbt. Sprickor leder därmed till ständigt återkommande reparationer. Orsaken till nerifrån kommande sprickbildning i asfalt ligger ofta i en för trafiken för låg bärighet – antingen i vägkroppen eller i undergrunden eller i båda dessa.

Att lägga ny asfalt direkt över en tidigare sprucken beläggning, där sprickorna kommer nerifrån, är en kortsiktigt och dyrköpt lösning för både miljön och samhällsekonomin, då livslängden på den nya beläggningen förkortas markant p.g.a. Reflektionssprickor från de underliggande gamla befintliga sprickorna. Efter en tid tränger de gamla sprickorna vidare genom det nya asfaltlagret och dessa kallas då reflektionssprickor. En sådan spricka vandrar generellt mellan 1-2cm/år, beroende på förutsättningar, vilket gör att ett nytt slitlager om 100kg/m2 ger en livslängd på bara ca 2-4 år innan ytan är tillbaka i liknande skick som före åtgärden.

 

Lösning

För att på en sådan yta skapa en långsiktigt hållbar lösning, både ekonomiskt och miljömässigt, kan man välja på några olika åtgärder.

Antingen spricklagar man ytan akut för att omedelbart stoppa vattennedträngningen och därmed ”frysa” eller fördröja nedbrytningen. Att spricklaga en asfaltsyta är lite som att jämföra med att laga en spricka i ett båtskrov; man stoppar vatteninträngningen och fördröjer uppkomst av värre följdskador/haveri. Detta är i sammanhanget den billigaste lösningen och håller, beroende på förutsättningar, några år. 4-5 år är vanligt men variationer förekommer både upp och ner då förutsättningarna är olika på olika vägar.

Det bästa, men också dyraste alternativet, är att man lokaliserar var i de underliggande lagren problemet ligger och sedan gräver ut det som krävs och dimensionerar om och bygger upp hela vägkroppen på nytt på det sätt som krävs för att klara den trafikmängd/tyngd som nu råder. Urgrävning plus ny vägkropp genererar vanligtvis långa avstängningar, omledning av trafik och, inte minst,  höga kostnader.

En tredje lösning är att göra den kostnadseffektiva åtgärd som valdes på Stigs Center i Göteborg: asfaltförstärkning

S&P:s asfaltsarmeringsnät

 

Asfaltsförstärkning, eller asfaltsarmering som det också kallas, är ett armeringsnät som läggs i asfalten strax innan asfaltsläggaren lägger ut asfalten. Asfaltsarmeringsnät finns i glasfiber, kolfiber och stål. Vanligast är idag glasfiber följt av kolfiber. Användningen av stålnät i asfalt är idag marginell. Kolfiber används, på grund av sin överlägsna styrka, på ytor med högt SA-10 tal (tyngder) som lastbilar, bussar, flygplan men också där naturfenomen som tjälskador och dåliga grundförhållanden är orsak till vägskador. Glasfiber är idag det vanligaste och används på gator och vägar med normal andel tung trafik.

Nätet kan läggas på olika djup i de bundna lagren för olika effekt: lägger man det under slitlagret (ca 4 cm under ytan) är det primärt för att stoppa reflektionssprickor som kommer nerifrån. Lägger man det långt ner är det för att primärt kompensera för dålig bärighet i vägkropp och/eller undergrund. I båda fallen bidrar nätet till minskning av både sprickor, deformationer och bristande bärighet men man får bäst utväxling av nätet om man lägger det på rätt djup. Asfaltsarmering används både vid nybyggnation och underhåll av vägar och rullbanor.

Infracare arbetar med några olika fabrikat på armeringsnät där vi tillgodoser våra kunders önskemål och behov inom området. Det är mycket viktigt att armeringsnätet har de egenskaper som krävs för att uppnå fullgod funktionalitet. Nätets vidhäftning mot asfalten är en av de viktigaste egenskaperna då de olika asfaltslagren och armeringsnätet måste jobba som en (1) solid enhet för att få fullgod styrka och livslängd. Produkterna Glasphalt G och Carbophalt G från S&P är högkvalitativa funktionella asfaltförstärkningar som effektivt förebygger sprickbildning på lång sikt och det är dessa vi använt i detta projekt.  Dessa tekniskt mogna system, som även kan läggas på frästa ytor, används dagligen för reparation/förstärkning av vägbanor och rullbanor och är beprövade lösningar som har använts framgångsrikt över hela Europa i mer än tjugo år.

 

Snabb och smidig utläggning av nätet strax innan asfaltsläggaren kommer.

 

Hösten 2009 applicerades en yta upp på rampen mot Stigs Center. Från trafikljuset och ca 50 meter ner på rampen applicerades en körfil med Glasfibernät (Glasphalt G) och den andra filen med kolfibernät (Carbophalt G). Ytan frästes först, klistrades sedan och till sist applicerades nätet. När det var klart la man ut ett nytt slitlager om 100 kg (4 cm).

 

Stigs Center vid E6:an utanför Göteborg (Google Map)

Bild på rampen (Google Earth)

 

När detta skrivs är det 11 år sedan ytan med nät applicerades och det ligger fortfarande kvar på platsen. Asfaltsytan är hårt nött pga 11 års intensiv trafik vid det aktuella motet. Ett armeringsnät kan, och ska, aldrig påverka nötning från dubbdäck mm, då nätet ligger nere i asfalten och dess funktion är avsedd för strukturell förstärkning. Tydligt är hur effektivt näten står emot deformation och sprickor. Vi kan konstatera att båda näten motverkar deformationer och hjulspår på ett effektivt sätt. I synnerhet kolfibernätet, där deformationen från den tunga trafiken är mindre.

 

Efter 11 år är deformationen av ytan minimal vilket i sin tur bidrar till att minska, eller helt stoppa, sprickor.

 

Omläggningscykeln på den aktuella platsen har tidigare varit ca 2 år. Med hjälp av armeringsnäten har man nu kunnat dragit isär underhållsperioden och spara 4 omläggningar av ytan. Det har en mycket positiv och direkt inverkan på ekonomi och miljö.

 

Kundfördelar

 

  • Smidig och enkel utläggning av nätet vid applicering av asfalt.
  • Ökad livslängd.
  • Minimal störning på trafik.
  • Stor ekonomisk besparing för vägägaren.
  • Stor miljöbesparing för klimat och människa.

 

Vill du kontakta oss kan du göra det här

 

Kommentarer inaktiverade.